Thông báo tên miền website của Trung tâm liên kết đào tạo đã được thay đổi thành: http://ctc.ctu.edu.vn